Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Αναθέσεις μαθημάτων

(Η παρούσα απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1050/τ.Β΄/03-08-2006)

          
          
             
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αθήνα,  10 - 07 - 2006
              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                             Αρ. πρωτ.  69598/Γ2
              ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
     ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ
 
     TΜΗΜΑ Δ΄

  Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ    
  Τηλέφωνο: 210 3233051                               
  FAX: 210 3231763                                     
  an. 31
  Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος
ΘΕΜΑ:  Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου.

 


Έχοντας υπόψη:

1.      Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α΄) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
  1. Την υπ’ αριθμ. 20/23-05-2001 (θέμα 4) πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Ενιαίο Λύκειο.                                                                                                                             
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (154 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (38 Α΄).
  3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  4. Την αριθμ. 37876/ΣΤ5/26-04-2004 (608 Β΄) απόφαση του πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
                                                                     

Αποφασίζουμε:
 

     Αναθέτουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γυμνασίου και του Ενιαίου Λυκείου στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:    α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά
ΠΕ01

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα &
Γραμματεία
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
ΠΕ02

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
ΠΕ02

Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία
ΠΕ02

Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02

Ιστορία
ΠΕ02
ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
ΠΕ10, ΠΕ13
ΠΕ02, ΠΕ09
Αγγλικά
ΠΕ06

Γαλλικά ή Γερμανικά
ΠΕ05, ΠΕ07

Μαθηματικά
ΠΕ03
ΠΕ04
Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ03, ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02
ΠΕ04 (01,03,04,05)
Γεωγραφία
ΠΕ04.05
ΠΕ03, ΠΕ04 (01,02,03,04), ΠΕ15
Βιολογία
ΠΕ04 (03,04)
ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11

Αισθητική
Αγωγή
Μουσική
ΠΕ16

Καλλιτεχνικά
ΠΕ08

Οικιακή Οικονομία
ΠΕ15

Πληροφορική-Τεχνολογία
Πληροφορική
ΠΕ19, ΠΕ20

Τεχνολογία
ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.12, ΠΕ12.13),
ΠΕ14 (04,05),
ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09, ΠΕ17.10),
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30)
ΠΕ12.12,
ΠΕ17 (09,10),
ΠΕ18 (20,36)
ΣΕΠ
Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ (όπου υπάρχει).
Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.
Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  χρονικής διάρκειας 660 ωρών.
ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.
Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.


β) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Ενιαίου Λυκείου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά
ΠΕ01

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
ΠΕ02

Νεοελληνική Γλώσσα
ΠΕ02

Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02

Ιστορία
ΠΕ02
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13
Άλγεβρα
ΠΕ03

Γεωμετρία
ΠΕ03

Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02, ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03,04,05)
Α΄ Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

Αρχές Οικονομίας
ΠΕ09
ΠΕ10, ΠΕ13
Τεχνολογία
ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13),
ΠΕ14.04
ΠΕ04, ΠΕ17,
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30)
Φυσική Αγωγή
ΠΕ11

ΣΕΠ
Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ (όπου υπάρχει).
Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.
Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 660 ωρών.
ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.
Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι Ρίζες του
ΠΕ02
ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ33
Εφαρμογές Πληροφορικής
ΠΕ19, ΠΕ20
Αισθητική Αγωγή
Στοιχεία Θεατρολογίας
ΠΕ32
ΠΕ02
Μουσική
ΠΕ16

Εικαστικά
ΠΕ08

Ψυχολογία
ΠΕ02


Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

     Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά
ΠΕ01

Α΄ Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
ΠΕ02

Νεοελληνική Γλώσσα
ΠΕ02

Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02

Ιστορία
ΠΕ02
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13
Άλγεβρα
ΠΕ03

Γεωμετρία
ΠΕ03

Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02, ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03,04,05)
Βιολογία
ΠΕ04 (03,04)
ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Εισαγωγή στο Δίκαιο & τους Πολιτικούς Θεσμούς
ΠΕ13
ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ10

 ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
 (α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
ΠΕ02

Αρχές Φιλοσοφίας
ΠΕ02
ΠΕ33
Λατινικά
ΠΕ02 (β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά
ΠΕ03

Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02, ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03,04,05)

 (γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
               ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά
ΠΕ03

Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Τεχνολογία Επικοινωνιών
ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (04,08), ΠΕ19, ΠΕ20

 ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα
ΠΕ10
ΠΕ02, ΠΕ13

Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών
ΠΕ04
ΠΕ12.08, ΠΕ14 (04,05)
Νεότ. Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία & Κείμενα
ΠΕ02

Β΄ Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

Στοιχεία Αστρονομίας & Διαστημικής
ΠΕ03


ΠΕ04.01
Σχέδιο
Γραμμικό
ΠΕ12 (01,02,03)

ΠΕ08, ΠΕ17 (01,05)
Ελεύθερο
ΠΕ08

ΠΕ12.02
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ10
ΠΕ09, ΠΕ13, ΠΕ33
Θέματα Ιστορίας
ΠΕ02
ΠΕ33
Εφαρμογές Υπολογιστών
ΠΕ19, ΠΕ20

Βιολογία
ΠΕ04 (03,04)
ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ04 (02,04,05), ΠΕ09
Χημεία
ΠΕ04.02,ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03,04,05)
Σχέδιο Τεχνικό
ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ08, ΠΕ17 (01,05)


 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

      Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά
ΠΕ01

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
ΠΕ02

Α΄ Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11

Νεοελληνική Γλώσσα
ΠΕ02

Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02

Ιστορία
ΠΕ02
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
ΠΕ03

Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Βιολογία
ΠΕ04 (03,04)
ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Κοινωνιολογία
ΠΕ10
ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ13


 ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
 (α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνικά
ΠΕ02

Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02

Λατινικά
ΠΕ02

Ιστορία
ΠΕ02
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07


 (β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά
ΠΕ03

Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία
ΠΕ04.02, ΠΕ12.08
ΠΕ04 (01,03,04,05)
Βιολογία
ΠΕ04 (03,04)
ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14


(γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
(γ1). ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά
ΠΕ03

Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία - Βιοχημεία
ΠΕ04
ΠΕ14 (04,05)
Ηλεκτρολογία
ΠΕ12 (05,06,10)
ΠΕ04.01

 (γ2). ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ79
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά
ΠΕ03

Φυσική
ΠΕ04.01
ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
ΠΕ19, ΠΕ20

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών
ΠΕ09
ΠΕ13, ΠΕ18 (02,03)


 ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ Ξένη Γλώσσα
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07


Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΠΕ09
ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02,03)

Στατιστική
ΠΕ03
ΠΕ09

Λογική: Θεωρία & Πρακτική
ΠΕ03
ΠΕ33

Εφαρμογές Υπολογιστών
ΠΕ19, ΠΕ20Ιστορία της Τέχνης
ΠΕ08, ΠΕ12.02
ΠΕ02

Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας
ΠΕ33
ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ12


Προβλήματα Φιλοσοφίας
ΠΕ02
ΠΕ33

Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΠΕ02


Τεχνολογία & Ανάπτυξη
ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ12, ΠΕ17 (01,05)

Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη
ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ09, ΠΕ18 (12,13,14,15,16)

Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια
ΠΕ12
ΠΕ14 (04,05)

Αρχές Λογιστικής
ΠΕ09
ΠΕ10, ΠΕ18 (02,03)

Σχέδιο

Τεχνικό

ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ08, ΠΕ17 (01,05)

Αρχιτεκτονικό

ΠΕ12 (01,02,03)
ΠΕ08, ΠΕ17 (01,05)

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα
ΠΕ19, ΠΕ20


Πολυμέσα - Δίκτυα
ΠΕ19, ΠΕ20


Εφαρμογές Λογισμικού
ΠΕ19, ΠΕ20


Σημείωση: με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006 -2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                                                                                                                  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                                                                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:   
1.      Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Καλού
2.      Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3.      Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Κ. Ράμμα
4.      Διεύθυνση Προσωπικού Δ. Ε.
Τμήματα A΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
5.      Διεύθυνση Σπουδών Δ. Ε.
Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄.


                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια: