Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

:
1.Το περιεχόμενο του παραγόμενου κειμένου αξιολογείται με είκοσι (20) μονάδες.
Κριτήρια για την αξιολόγηση του περιεχομένου είναι:
 • η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητούμενα του θέματος,
 • η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεων με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων,
 • η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων, η πρωτοτυπία των ιδεών,
 • ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά.
2.Η έκφραση/μορφή του κειμένου αξιολογείται με δώδεκα (12) μονάδες.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της έκφρασης είναι
 • η σαφής και ακριβής διατύπωση,
 • ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος,
 • η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα με το είδος του παραγόμενου κειμένου,
 • η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων,
 • η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά.
3.Η δομή/διάρθρωση του κειμένου αξιολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της δομής είναι
 • η λογική αλληλουχία των νοημάτων,
 • η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου),
 • η ένταξη του παραγόμενου λόγου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά.
Είναι προφανές ότι, σε συνδυασμό με την εκτίμηση των επιμέρους στοιχείων (περιεχομένου, έκφρασης και δομής), είναι αναγκαία η συνολική θεώρηση του παραχθέντος κειμένου, πριν από την τελική αξιολόγησή του…»

Δεν υπάρχουν σχόλια: