Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Γραπτή εξέταση στα Αρχαία Ελληνικά Α Λυκείου

Α. Κείμενο: Ξενοφώντας, Βιβλίο2.Κεφάλαιο 3, παράγραφοι 55-56


 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Ο δέ Θηραμένης …εν ρημα καί τουτο αυτου».                                                            Μονάδες 30

2. Να σχολιαστεί η φράση «η βουλή ησυχίαν είχεν». Γιατί συνέβαινε αυτό;                                                              Μονάδες 15
                
3. Πώς παρουσιάζει το Θηραμένη ο Ξενοφώντας; Να στηρίξετε την απάντηση σας στην τελευταία παράγραφο.            Μονάδες 15

4α.Ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα του Ξενοφώντα;                                      Μονάδες 4
Β. Ποιες οι κατηγορίες των έργων του Ξενοφώντα;        Μονάδες 6
5α. θεούς, ανθρώπους, βουλή, των φρουρων, τον άνδρα,  τη φωνη, τουτο, αυτόν, τω καλω,της ψυχής:
 Να μεταφερθούν οι παραπάνω λέξεις στην ίδια πτώση στον αντίθετο αριθμό                                                  Μονάδες 5                 
Β. έπασχε: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση             Μονάδες 2
Γ. Παρησαν: να γίνει χρονική αντικατάσταση            Μονάδες 3
 

6α Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης α με αυτά της στήλης β

1. ανθρώπους
Α. Αιτιολογική μετοχή
2. ορωσα
Β. υποκείμενο
3. Σατύρω
Γ. Αντικείμενο τελικό απαρέμφατο
4. των φρουρων
Δ. Εναντιωματική μετοχή
5. ρημα
Ε. Εμπρόθετος προσδιορισμός της προέλευσης
6. αποθνήσκειν
Στ. Υποκείμενο μετοχής
7. εγχειρίδια
Ζ. Αντικείμενο ρήματος
8. παρεστηκότος
Η. Γενική του περιεχομένου
9. θανάτου
Θ. Αντικείμενο μετοχής
10. εκ της ψυχής
Ι. Δοτική αντικειμενική
                                                                                    Μονάδες 6
Β. Να βρείτε δύο δευτερεύουσες προτάσεις μέσα στο κείμενο και  να τις αναγνωρίσετε(είδος, εισαγωγή, εκφορά) 
                                                                                     Μονάδες 4

7α. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις:
ημιθανής, πανηγύρι, σωφρονίζω, λιποτάκτης, πάθος
                                                                                    Μονάδες 5
Β. Να γράψετε ένα παράγωγο-ομόρριζο (ουσιαστικό ή επίθετο) της νέας ελληνικής για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
Ορωσα, αγνοούντες, δηλουντα, κρίνω, έπιε
                                                                                    Μονάδες 5
Δεν υπάρχουν σχόλια: