Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»


ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦ. 1. §§ 16-32
Μετδτατα Λύσανδρος θροίσας τος συμμάχους κέλευσε βουλεύεσθαι περτν αχμαλώτων. νταθα δκατηγορίαι γίγνοντο πολλατν θηναίων, τε δη παρενενομήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισμένοι σαν ποιεν, εκρατήσειαν τναυμαχίᾳ, τν δεξιν χερα ποκόπτειν τν ζωγρηθέντων πάντων, καὶ ὅτι λαβόντες δύο τριήρεις, Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν, τος νδρας ξ ατν πάντας κατακρημνίσειαν. Φιλοκλς δ᾽ ἦν στρατηγς τν θηναίων, ς τούτους διέφθειρεν. λέγετο δκαλλα πολλά, καὶ ἔδοξεν ποκτεναι τν αχμαλώτων σοι σαν θηναοι πλν δειμάντου, τι μόνος πελάβετο ν τῇ ἐκκλησίᾳ τοπερτς ποτομς τν χειρών ψηφίσματος. τιάθη μέντοι πό τινων προδοναι τς νας. Λύσανδρος δΦιλοκλέα πρτον ρωτήσας, ς τος νδρίους καΚορινθίους κατεκρήμνισε, τί εη ξιος παθεν ρξάμενος ες λληνας παρανομεν, πέσφαξεν.

Α. Μετάφραση
νταθα δκατηγορίαι γίγνοντο πολλα…… πό τινων προδοναι τς νας.:
Να μεταφράσετε στα Νέα Ελληνικά το παραπάνω απόσπασμα. (Μονάδες 30)
 Β. Ερμηνευτικές Παρατηρήσεις
α. Ποια ήταν η πρόταση των συμμάχων των Λακεδαιμονίων για τους Αθηναίους αιχμαλώτους και πώς την αιτιολόγησαν; 
(Μονάδες 20)
  
β. …… τν δεξιν χερα ποκόπτειν τν ζωγρηθέντων πάντων : Να αναλύσετε και να εξηγήσετε το νόημα της παραπάνω φράσης (Μονάδες 15)

 Γ. Ετυμολογικές Παρατηρήσεις
α. γίγνοντο, ψηφισμένοι, διέφθειρεν, χειρών , τιάθη: Να γράψετε δύο παράγωγα της νέας ελληνικής για τον κάθε ένα από τους παραπάνω τύπους. (Μονάδες 10)
  
β. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: άθροισμα, βουλευτής, δεξιόστροφος, ναυτιλία, πάθημα. (Μονάδες 5)
Δ. Γραμματική:
1.εκέλευσε: να αντικατασταθεί χρονικά
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
2.βουλεύεσθαι: να κλιθεί στο μέλλοντα

3.ἐγίγνοντο: Να κλιθεί στο χρόνο που βρίσκεται
Μονάδες 10
Ε. Συντακτικό:
Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου:
Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: