Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Αρχαία Ελληνικά Α Λυκείου-Διαγώνισμα Επαναληπτικό

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο͵ ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ δ΄ αὐτὸν ὑπεδέχοντο͵ τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον͵ ὕστερον δ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον͵ ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας͵ διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν͵ ἄλλοθι δ΄ οὔ͵ εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ͵ θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν Λάκωνα͵ αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά͵ καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν͵ ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων· ὥστ΄ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη͵ οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες͵ ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς͵ πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας͵ κρατήσαντες πολιορκίᾳ͵ καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων. Τῇ δ ΄ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 
1.       Να μεταφραστεί το απόσπασμα με πλάγια γραφή: οἱ δὲ προδόντες… ἔσεσθαι.
Μονάδες 30


2.       Α. Να εξηγήσετε τη φράση: ὑποσπόνδους ἀφέντες
Μονάδες 20

Β.    ἐκκλησίαν ἐποίησαν: Να αναφερθείτε στον τρόπο λήψης αποφάσεων στην Αθήνα με βάση το κείμενο.       Μονάδες 10

3.       τὸ ἄστυ: γενική ενικού………………… αιτιατική πληθυντικού………………..
τὰς ναῦς: δοτική ενικού…………………γενική πληθυντικού………………….
ᾗ: αιτιατική ενικού……………….δοτική πληθυντικού……………………………
μονάδες 6
Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες: Μονάδες 9
Οριστική          Υποτακτική               Ευκτική              Προστακτική   
ἔφυγον

Ενεστώτας:
Παρατατικός: ἀπέπεμπεν
Μέλλοντας:
Αόριστος:
Παρακείμενος:
Υπερσυντέλικος:

4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου
1. ὑποσπόνδους
2. εἰς Ἀθήνας
3. Ἀθηναῖοι
4. νυκτὸς
5. παραγγέλλων
Μονάδες 10
5.α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν.
Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. οἰμωγή          α) ἔρχομαι
2. κρατῶ            β) φρουρά
3. ὑστεραία       γ) θρῆνος
4. ἀφικνοῦμαι  δ) ἐλευθερία
5. φυλακή        ε) νικῶ 
                           στ) επόμενη ημέρα
                           ζ )  τέρψις
Μονάδες 5

5.β) απώλεια, διανυκτέρευση, προάστιο, δόξα, διαφύλαξη: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.                                                                                                                          Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: