Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Διαγώνισμα στον Ξενοφώντα-Α Λυκείου

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19.
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
 Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον͵ εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω͵ ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι͵ εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵ ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός. Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ΄ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ͵ ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης͵ μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ΄ ἧκον͵ ἐκκλησίαν ἐποίησαν͵ ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα͵ πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων͵ μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις͵ ἀλλ΄ ἐξαιρεῖν.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις… καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς .

Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί καθυστερούσε ο Θηραμένης να επιστρέψει από τη Σπάρτη; (διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω)

Μονάδες 20
3.α. Γιατί ο Λύσανδρος στην εμπιστευτική αποστολή συμπεριλαμβάνει και τον Αριστοτέλη;
3.β. Ποιοι ήταν οι έφοροι;

Μονάδες 10
4.       πίστεως: κλητική ενικού………………… αιτιατική πληθυντικού………………..
πρέσβεις : δοτική ενικού…………………γενική πληθυντικού………………….
 ταῦτα: αιτιατική ενικού……………….δοτική πληθυντικού……………………………
μονάδες 6
Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες: Μονάδες 9
Οριστική          Υποτακτική               Ευκτική              Προστακτική   
ᾑρέθη

Ενεστώτας:
Παρατατικός:
Μέλλοντας:
Αόριστος:       ἀπήγγειλεν
Παρακείμενος:
Υπερσυντέλικος:

5. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου
1.       πέμψαι
2.       ἰέναι
3.       πρεσβευτὴς
4.       ἀγγελοῦντα
5.       αὐτοκράτορες
Μονάδες 10
6.       α): Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου.
κατέχοι, ἔπεμψεν, ἀποκρίναιτο, κυρίους, σπένδεσθαι

Μονάδες 5

6          β. ) παραπεμπτικό, εγκατάλειψη, πολίτης, αιρετός, εγκυρότητα:

Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. Μονάδες 10


Δεν υπάρχουν σχόλια: