Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Κείμενα 21-24 Λατινικά-Επανάληψη


Α. Να μεταφραστούν τα χωρία:
α) Brenno duce Galli, apud Alliam flumen, deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt...quibus interemptis aurum omne recepit...“
β) “ …Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat…”
γ) “…Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat…
(Μον. 40)

Β. Να γίνουν οι παρακάτω ασκήσεις:
1. α) funus, filium, puer, diebus, domi: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς
(Μον. 10)
1. β) illa, quid: να κλιθούν στο γένος που βρίσκονται και στους δύο αριθμούς
(Μον. 10)
2. α) να γραφούν τα παρακάτω ρήματα στους τύπους που ζητούνται
accipe: υποτακτική ενεστώτα και μέλλοντα, ίδιο πρόσωπο, ίδια φωνή
recepit: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα Μέσης Φωνής
fecerit: ίδιο πρόσωπο, ίδια έγκλιση σε Ενεστώτα, Παρατατικό
quaereret: β΄πληθυντικό πρόσωπο, ίδιας έγκλισης στο Μέλλοντα
interemptis: γ΄πληθυντικό πρόσωπο, Οριστικής Ενεστώτα, Υποτακτικής
Παρακειμένου.
(Μον. 10)
3. α) quid postea Nasica fecerit, cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret: να χαρακτηριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις που εκφέρονται με υποτακτική και να αιτιολογηθεί ο τρόπος εκφοράς τους.
(Μον. 10)
β) deletis legionibus, quibus interemptis να αναγνωριστούν οι μετοχές και να αναλυθούν στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις
(Μον. 10)
γ) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις.
(Μον.10)

Δεν υπάρχουν σχόλια: