Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Λατινικά Γ Λυκείου·     Κείμενο 21: να προσεχθούν οι αφαιρετικές απόλυτες και οι ιδιόμορφες αφαιρετικές απόλυτες
    Να προσεχθεί το ρήμα revertor, reverti (reversus sum), reverti
·     Κείμενο 23: να προσεχθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου, είναι καλές. Έχει και καλά ρήματα: morior, mortuus sum, mori & egredior, egressus sum, egredi. Στο κείμενο αυτό υπάρχει και η ενεργητική περιφραστική συζυγία erat ascensurus
·     Κείμενο 24: έχει ευθείες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν πλάγιος λόγος
·     Κείμενο 25: έχει πέσει πολλές φορές, πολύ καλό κείμενο. Να προσεχθεί το ουσιαστικό opis, και οι προστακτικές. Πολύ καλή άσκηση, η άσκηση για την απαγόρευση
·     Κείμενο 27: εννοείται όλα τα παραθετικά, και αυτό έχει πέσει. Να προσεχθούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις: Roma, aetate, natu, multo
·     Κείμενο 28: πολύ καλό, έχει τις αφαιρετικές, αιτιατικές και γενικές που δηλώνουν  στάση σε τόπο. Έχει προστακτική και καλά ρήματα.
·     Κείμενο 29: προσοχή στο συντακτικό τη γενική που δηλώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, τη γενική του περιεχομένου, τη γενική διαιρετική, τη γενική της αξίας. Υπάρχει και η αφαιρετική απόλυτη audita salutatione
·     Κείμενο 30: να προσεχθούν οι δοτικές κατηγορηματικές του σκοπού. Τα ουσιαστικά είναι λίγο δύσκολα γραμματικά, δείτε το γένος τους. Αν πέσει θα ζητηθούν οι τελευταίες σειρές συντακτικά
·     Κείμενο 31: εγώ το θεωρώ πολύ καλό. Έχει αφαιρετικές που θέλουν προσοχή στη συντακτική αναγνώριση. Υπάρχει και το γερούνδιο pugnandi
·     Κείμενο 32: αν πέσει θα ζητηθεί γερουνδιακή έλξη. Καλό. Προσοχή και στη γενική επεξηγηματική mortis
·     Κείμενο 34: καλό γιατί μπορεί να ζητηθεί η τροπή του σουπίνου σε τελική πρόταση. Υπάρχει και ο αιτιολογικός cum
·     Κείμενο 36: έχει λίγη δύσκολη γραμματική, το λεξιλόγιο να το διαβάσετε καλά. Υπάρχει και το γερουνδιακό του σκοπού spectandum
·     Κείμενο 37: προσοχή στις προτάσεις. Έχει και παραθετικά. Κατά τη γνώμη μου πολύ καλό κείμενο. Γραμματικά τα ρήματα είναι δύσκολα. Θέλει προσοχή στους αρχικούς χρόνους
·     Κείμενο 38: να προσέξετε τις χρονικές προτάσεις και ειδικότερα το λατινισμό.
·     Κείμενο 40: έχει καλά ρήματα, να προσεχθούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του.
·     Κείμενο 41: έχει παραθετικά, προστακτικές και το τέλος την προτρεπτική υποτακτική fugias. Να δείτε τις παραβολικές προτάσεις
·     Κείμενο 42: υπάρχουν οι αναφορικές συμπερασματικές προτάσεις, υπάρχει υποθετική πρόταση που δηλώνει το μη πραγματικό.
·     Κείμενο 43: το καλύτερο κείμενο για πλάγιο λόγο. Έχει και υποθετικό λόγο. Να προσέξετε τα ρήματα patior, passus sum, pati 3 (15), pario, peperi, partum, parere 3 (15)
·     Κείμενο 44: έχει μπει. Θα μπορούσε να ζητηθεί η τροπή του πλαγίου λόγου σε ευθύ. Να δείτε τα παραθετικά
·     Κείμενο 45: καλό και σύνθετο κείμενο. Προσοχή στις προτάσεις. Μην μπερδέψετε τις βουλητικές με τις τελικές ή συμπερασματικές προτάσεις. Προσοχή στο ρήμα εξέρτησης.
·     Κείμενο 47: πολύ καλά τα ρήματα στο κείμενο αυτό. Να μάθετε καλά τους αρχικούς χρόνους. Να προσέξετε τις προτάσεις του quominus και του quin
·     Κείμενο 48: εγώ θα το σύσταινα ανεπιφύλακτα. Η βασική άσκηση είναι να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. Το ρήμα orior θέλει προσοχή. Να προσέξετε και το dono που είναι δοτική του σκοπού.
·     Κείμενο 49: καλό κι αυτό. Να είστε σε θέση να χαρακτηρίζετε τη γερουνδιακή έλξη, να εξηγείτε αν είναι υποχρεωτική ή όχι και να χαρακτηρίζετε τον υποθετικό λόγο. Το interremptura essem είναι ενεργητική περιφραστική συζυγία

Καλή επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: